Inkomensgegevens verstrekken aan verhuurder is in strijd met de wet

En daar hebben we de eerste mogelijke genomineerde voor de BoF award van 2012. Minister Liesbeth Spies vindt het namelijk helemaal niet nodig om de planning op te schorten wat betreft het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders. Met deze maatregel wilt de minister de verhuurder inzicht geven in jouw financiële portomonee om zodoende de huur aan te passen, oftewel te verhogen. Tot wel 5% mag er dan bovenop geschooid worden.

De maatregel zou zelfs pas 1 juli 2012 van kracht moeten gaan, maar deze dame vind het helemaal ok als men er nu al aan begint. Waarom niet…dan kan de huur van 2012 ook nog even meegepakt worden. Deze dame roept dat alles “buitengewoon zorgvuldig” wordt aangepakt, maar daar is de heer Kennedy Van der Laan van het gelijknamige advocatenbureau het helemaal niet mee eens. Volgens hem is deze maatregel strijdig met de recht op privacy en zelfs een aanval op de uitvoering daarvan. En dit terwijl onze Kamer altijd zo’n voorstander is van het recht op privacy…….in een ander land, dat dan weer wel.

Volgens Kennedy Van der Laan is de invoering van deze maatregel in strijd met het recht op privacy zoals deze is vastgelegd in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, oftewel EVRM. Tevens zou deze ook in strijd zijn met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit omdat het in strijd is met de grondwet om inkomensgegevens door de belastingdienst af te geven aan de verhuurder. Maar volgens Liesbeth Spies wordt dit allemaal “buitengewoon zorgvuldig” aangepakt. Maar volgens Van der Laan is hier absoluut geen sprake van. Sterker nog, de privacy van de burger wordt geschonden op drie punten.

  1. Er ontbreekt een wettelijke grondslag voor deze maatregel
  2. Er is totaal geen noodzaak om de privacy te schenden
  3. De huurder zelf wordt hierover niet ingelicht, wat een absolute vereiste is bij een eventuele schending van de privacy.

Volgens de grondwet (Artikel 8 EVRM en Artikel 10), moet de overheid een wettelijke grondslag hebben om het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer te kunnen beperken. Omdat de Eerste en de Tweede Kamer nog over dit voorstel moet beslissen, ontbreekt elke wettelijke grondslag op dit moment, terwijl de belastingdienst al wel volop gegevens aan het uitdelen is. Een maatregel die dus op dit moment in strijd is met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Het kabinet moet ook kunnen aantonen dat de bestrijding van het scheefwonen niet of onvoldoende met andere maatregelen kan worden bestreden. Dit heeft ze niet gedaan wat volgens Van der Laan betekent dat het wetsvoorstel en de huurverhogingen niet zomaar mogen worden ingevoerd. Ook omdat er geen privacywaarborgen zijn ingebouwd in de bezwaarfase. Tenslotte moet de huurder bij een eventuele procedure bij de huurcommissie een gedetailleerde onderbouwing opgeven van zijn financiële status en van zijn medebewoners. Ook dit zou in strijd zijn met Artikel 8 EVRM.

Vervolgens vindt men het niet nodig om de huurder van te voren in te lichten over deze maatregel en is er al helemaal geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Dat zou moeten gebeuren bij het verstrekken van adres en inkomensgegevens door de belastingdienst, maar men vindt het niet nodig om slapende honden wakker te maken. Sterker nog, Minister Liesbeth Spies is niet van plan de voorbereidingen voor de huurverhoging van 1 juli op te schorten naar aanleiding van berichten over informatieverstrekking door de fiscus aan verhuurders over het inkomen van hun huurders. Het is jammer dat de Big Brother Awards al zijn uitgedeeld, want met deze attitude had ze zeker kans gemaakt om Edith Shippers of Fred Teeven van hun twijfelachtige troon te stoten.

De Woonbond adviseert dan ook om eventuele privacyschendingen te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.